Các xã Thăng Long, Minh Hòa đạt từ 13-14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

THỨ NĂM, 23/06/2022 14:31:59

Theo UBND thị xã Kinh Môn, thị xã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Thượng Quận, Hiệp Hòa, Lê Ninh và Lạc Long; 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là Bạch Đằng.

Do các xã Quang Thành, Hoành Sơn là khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch chung của thị xã đã được phê duyệt nên chỉ còn 2 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Thăng Long và Minh Hòa.

Năm 2022, xã Thăng Long đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đến nay đã đạt 14 tiêu chí, còn 5 tiêu chí là quy hoạch, giao thông, giáo dục, văn hóa, môi trường chưa đạt. Xã Minh Hòa đã đạt 13 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, thủy lợi, giáo dục, văn hóa, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn và môi trường. 

Thị xã Kinh Môn có cơ chế hỗ trợ cho xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 5 tỷ đồng/xã. Thời gian tới, các xã Thăng Long và Minh Hòa tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu, huy động vốn đóng góp của nhân dân, hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân ở địa phương để đầu tư xây dựng các công trình thuộc tiêu chí chưa đạt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí gắn với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân... 
PV