Toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Sáng 3.10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Góc nhìn

Trường công, trường tư và học phí

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để học cách thu của trường tư, tính toán các chi phí cần thiết đưa hết vào học phí để khỏi phải thu thêm các khoản khác.