[Infographics] Đô thị hóa tạo ra nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội

THỨ BẢY, 09/11/2019 07:29:15

Những năm qua, đô thị hóa từng bước gắn kết với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời là một trong những nhân tố then chốt quyết định thành công của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.