Phải làm gì để được nhận tiền từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

THỨ SÁU, 15/10/2021 09:48:51

Hỏi: Theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24.9.2021, tôi thuộc diện được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Vậy tôi phải làm những thủ tục gì để nhận được tiền?

ĐÌNH AN (Kinh Môn)

Trả lời: Căn cứ mục II Nghị quyết 116/NQ-CP, điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, trình tự, thủ tục để nhận được tiền trợ cấp từ Quỹ BHTN như sau:

Trường hợp 1: Người lao động đã dừng tham gia BHTN

Người lao động (NLĐ) đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04; thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20.12.2021.

NLĐ được phép thực hiện thủ tục qua các hình thức sau: Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc ứng dụng BHXH số (VssID); thông qua dịch vụ bưu chính; trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của NLĐ, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31.12.2021.

Trường hợp 2: NLĐ đang tham gia BHTN

Cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ đang tham gia BHTN theo Mẫu số 01 gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20.10.2021, cơ quan BHXH hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của NLĐ cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10.11.2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ.

Nếu sau ngày 30.11.2021, NLĐ chưa nhận được hỗ trợ thì NLĐ thực hiện theo trường hợp 1 nêu trên.