Hoàn thành thẩm định đề án sắp xếp tổ chức bên trong 18 sở, ngành

THỨ NĂM, 11/03/2021 09:32:39

Sở Nội vụ đã hoàn thành việc thẩm định đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức và số cấp phó của tổ chức bên trong 18 sở, ngành thuộc UBND tỉnh.

Công tác thẩm định bám sát yêu cầu được nêu trong kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp cơ cấu tổ chức và số cấp phó của tổ chức bên trong các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, cơ bản mỗi phòng thuộc sở chỉ bố trí tối thiểu 5 công chức. Phòng có dưới 8 biên chế được bố trí 1 phó trưởng phòng; phòng có từ 8 - 14 biên chế được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng; phòng có từ 15 công chức trở lên được bố trí không quá 3 phó trưởng phòng.

Sở Nội vụ sẽ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức đối với từng sở, ngành.

PV