Nâng cao kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho hơn 3.000 lượt cán bộ, công chức cấp xã

THỨ TƯ, 03/08/2022 20:09:11

Bộ Nội vụ và các bộ chuyên ngành xây dựng, ban hành và chuyển giao tài liệu cho các lớp học hoặc do tỉnh nghiên cứu, tổ chức biên soạn theo yêu cầu vị trí việc làm.

Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hải Dương theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 nêu rõ tỉnh sẽ bồi dưỡng chuyên sâu để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho hơn 3.000 lượt cán bộ, công chức cấp xã. Năm 2022 mở 11 lớp và dự kiến có số người tham dự nhiều nhất với hơn 1.500 người. Năm 2023 dự kiến mở 6 lớp cho hơn 700 lượt người. Hai năm 2024 và 2025 sẽ mở tổng cộng 8 lớp cho gần 1.000 lượt người tham gia.

Chương trình nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, góp phần quản lý, điều hành xây dựng, đổi mới nông thôn hiệu quả. 
PV