UBND tỉnh Hải Dương đề nghị giảm 640 chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức

THỨ NĂM, 08/12/2022 07:30:30

Năm 2023, trong số 640 người được đề nghị giảm có 23 công chức và 617 viên chức.

Thông tin trên nêu trong tờ trình của UBND tỉnh về kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2023, trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XVII diễn ra từ ngày 7-8.12.

Theo tờ trình, kế hoạch biên chế năm 2023 cụ thể như sau: Đối với biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, tổng số biên chế công chức đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt năm 2023 là 1.835 chỉ tiêu, giảm 23 chỉ tiêu so với năm 2022, đạt tỷ lệ giảm 1,24%.

Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 là 32.338 chỉ tiêu, giảm 617 người so với năm 2022, đạt tỷ lệ giảm 1,9%.

Năm 2023, số lượng người làm việc trong các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là 102 người, tương đương năm 2022.

Cũng theo tờ trình, nguyên tắc xây dựng kế hoạch biên chế là việc xác định biên chế giao năm 2023 thực hiện theo lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, bảo đảm đến năm 2026 giảm ít nhất 5% số biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% số biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với biên chế công chức, năm 2023, không bổ sung biên chế cho các cơ quan, đơn vị, do năm 2022 biên chế công chức giao bằng năm 2021 nên trong 4 năm (từ năm 2023-2026) giảm 5% so với năm 2022, mỗi năm giảm trung bình khoảng 1,25% so với năm trước liền kề. Trên cơ sở tổng số chỉ tiêu biên chế 5% phải giảm trong 4 năm, hằng năm các cơ quan, đơn vị phải có giải pháp cắt giảm để đạt mục tiêu đề ra, trước mắt năm 2023 cắt giảm số biên chế chưa sử dụng hoặc số công chức nghỉ hưu đúng tuổi.

Đối với biên chế viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở biên chế giao năm 2022, kế hoạch tinh giản biên chế năm 2023 của các đơn vị đã xây dựng, số biên chế được Trung ương bổ sung để điều chỉnh tăng, giảm biên chế giữa các đơn vị sự nghiệp để bảo đảm phù hợp với thực tế các ngành, lĩnh vực.

Đối với ngành giáo dục và đào tạo, trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao năm 2022 và số chỉ tiêu biên chế Trung ương bổ sung năm 2023, điều chỉnh (tăng, giảm) chỉ tiêu biên chế của các cấp học, các đơn vị sự nghiệp nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô lớp học năm 2022-2023.

Đối với các đơn vị sự nghiệp ngành y tế, chuyển toàn bộ số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước (biên chế) thuộc khối điều trị tại các trung tâm y tế tuyến huyện sang số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp (theo Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy) và một phần điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu biên chế viên chức y tế làm việc tại trạm y tế một số xã phường, thị trấn để bảo đảm tối thiểu 5 biên chế/trạm y tế cấp xã theo quy định.

Đối với các đơn vị sự nghiệp khác, các đơn vị sự nghiệp có số lượng biên chế viên chức được giao dưới 16 chỉ tiêu, không thực hiện giảm (để bảo đảm tiêu chí của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ); các đơn vị có 16 biên chế giảm 1 chỉ tiêu; các đơn vị còn lại thực hiện giảm theo lộ trình giai đoạn 2023-2026 theo kế hoạch, bảo đảm đến năm 2026 giảm tối thiểu 10%.

MINH ANH