[Đồ họa] Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam

THỨ TƯ, 24/11/2021 08:05:44

Quan điểm, tư tưởng về văn hóa nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn có ý nghĩa định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa, văn nghệ cách mạng Việt Nam.