Tứ Kỳ: Lúa cấy bằng máy ít sâu bệnh hơn

THỨ BA, 21/09/2021 14:28:59

Hiện trà lúa mùa sớm ở Tứ Kỳ đang giai đoạn đỏ đuôi đến chín, trà mùa trung đang giai đoạn trỗ đến chắc xanh.

Hầu hết diện tích lúa cấy bằng máy sinh trưởng, phát triển tốt. Một số diện tích bị các loại sâu bệnh gây hại nhưng mật độ thấp hơn diện tích lúa cấy truyền thống. Lúa cấy bằng máy khóm to, cứng cây giúp chống đổ tốt; hàng thưa, quang hợp hiệu quả nên sâu bệnh gây hại ít hơn, giúp giảm chi phí sản xuất.

Vụ mùa năm nay, huyện Tứ Kỳ mở rộng mô hình trình diễn cấy lúa bằng máy ở 20 trong tổng số 23 xã, thị trấn với tổng diện tích 235 ha, chiếm 3,5% tổng diện tích gieo cấy toàn huyện. 
AN THANH