GRDP ước tăng 8,58%

THỨ HAI, 29/11/2021 14:24:33

Năm 2022, dự kiến tỉnh xây dựng 15 chỉ tiêu chủ yếu, gồm 7 chỉ tiêu về kinh tế, 6 chỉ tiêu về xã hội và 2 chỉ tiêu về môi trường.


Đồng chí Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Trịnh Thúy Nga phát biểu kết luận buổi làm việc

Sáng 29.11, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghe báo cáo các dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022.

Sở cũng báo cáo các tờ trình về: điều chỉnh nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2025; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương, nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021- 2025; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương, nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh đã cơ bản đạt các mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, trong đó đạt và vượt 9/14 chỉ tiêu. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP​​​​​​​) ước tăng 8,58% (kế hoạch năm 8%); thu ngân sách nhà nước vượt 48,4% dự toán năm. Các lĩnh vực về văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ các chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19…

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc 

Năm 2022, dự kiến tỉnh xây dựng 15 chỉ tiêu chủ yếu, gồm 7 chỉ tiêu về kinh tế, 6 chỉ tiêu về xã hội và 2 chỉ tiêu về môi trường. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9%; thu ngân sách nội địa tăng 10%; giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản 183 triệu đồng; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 15%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 92%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ 28,3 %... 

Về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021: tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 là 4.692,3 tỷ đồng, bao gồm vốn kế hoạch năm 2021 là 4.288,7 tỷ đồng (tăng 735,1 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm) và vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 là 403,5 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư công giải ngân đến ngày 31.10.2021 là 2.932,5 tỷ đồng, đạt 62,5% so với tổng kế hoạch vốn thanh toán. Ước cả năm 2021 giải ngân khoảng 4.434,7 tỷ đồng, đạt 96,6% so với tổng kế hoạch vốn thanh toán.

Về phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 cụ thể như sau: nhu cầu vốn đầu tư 211 chương trình, dự án tỉnh quản lý khoảng 58.026 tỷ đồng; nhu cầu đầu tư 36 dự án trọng điểm cấp huyện đề nghị giao thực hiện khoảng 23.066 tỷ đồng.

Tổng vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 khoảng 34.403,4 tỷ đồng. Cụ thể: vốn ngân sách cấp huyện và cấp xã khoảng 18.863,6 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp tỉnh khoảng 15.621,8 tỷ đồng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Trịnh Thúy Nga đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp thu các ý kiến của thành viên các ban đã đóng góp để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, tờ trình; có biện pháp cắt giảm các rào cản trong thu hút đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa hoạt động của các cơ quan, đơn vị tới gần người dân hơn; có chính sách thu hút, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh và tham mưu trình trung ương thẩm định, phê duyệt; hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; nâng cao chất lượng quản lý đầu tư công, nhất là khâu chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phân bổ vốn…

KIM THANH