Được phép bán vàng miếng ở đâu?

CHỦ NHẬT, 16/08/2020 10:50:38

Hỏi: Xin hỏi, pháp luật có quy định vàng miếng được phép mua bán tại những nơi nào hay không?

THANH HẰNG (Bình Giang)

Trả lời: Theo điều 10 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, hoạt động mua, bán vàng miếng của tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Do đó, bạn không được phép bán vàng miếng tại tiệm vàng chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Để đảm bảo việc bán vàng miếng đúng pháp luật, bạn cần bán tại những nơi mà đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép (dựa trên danh sách của Ngân hàng Nhà nước công bố; hoặc yêu cầu họ cung cấp giấy phép được mua, bán vàng miếng trước khi bán cho họ...).

Trường hợp mua, bán vàng miếng không đúng quy định nêu trên sẽ bị phạt cảnh cáo; nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo điểm a khoản 2 điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

Tuy nhiên, vàng trang sức như nhẫn, hoa tai, dây chuyền, lắc người dân được phép mua, bán tại tiệm vàng mà không bị coi là vi phạm quy định nêu trên.