Luận điệu lạc lõng, xuyên tạc về tư tưởng Hồ Chí Minh

THỨ NĂM, 12/05/2022 07:53:53

Cần khẳng định rằng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như công lao to lớn của Người đối với Cách mạng Việt Nam không chỉ được các thế hệ người Việt đời đời ghi nhớ mà còn cả thế giới thừa nhận vinh danh.

Những ngày tháng 5, trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đang vui mừng, phấn khởi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2022), tôn vinh những đóng góp to lớn của Người đối với Cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế thì vẫn còn những người cố tình bịa đặt, đưa ra những quan điểm hoàn toàn sai trái, phản động.

Gần đây, các thế lực phản động, chống cộng cực đoan, các tổ chức, cá nhân phản động người Việt Nam ở nước ngoài, các đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị, có nhận thức lệch lạc thường xuyên sử dụng internet, Facebook, YouTube... để chống phá. Chúng còn cấu kết với các đài truyền hình, phát thanh tiếng Việt có tư tưởng chống cộng cực đoan ở nước ngoài (BBC, VOA, RFA), để tung tin, bình luận xuyên tạc, kích động, chuyển tải thông tin xấu độc, xuyên tạc, bôi nhọ cả về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng dựng chuyện, ngụy tạo tài liệu, phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các công trình nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước về Người; bóp méo, cắt xén, xuyên tạc sự thật; đánh đồng hiện tượng với bản chất, thật với giả. Chúng đưa ra các luận điệu rằng: “Công lao của Hồ Chí Minh nếu có, thì chỉ là công lao đối với cộng sản chứ không phải công lao đối với dân tộc Việt Nam”; “Đảng sẽ tiếp tục thu hoạch được gì từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”.

Đây là những thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc, nhằm làm sai lệch bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, trực tiếp công kích, đả phá nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Cần khẳng định rằng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như công lao to lớn của Người đối với Cách mạng Việt Nam không chỉ được các thế hệ người Việt đời đời ghi nhớ mà còn cả thế giới thừa nhận vinh danh. Năm 1987, UNESCO ra Nghị quyết 24C/18.65 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. 

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, đòi hỏi các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quá trình thực hiện phải kiên trì, liên tục, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thiết chế văn hóa từ trung ương đến địa phương, cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, tuyên truyền thường xuyên với giáo dục theo chủ đề, chuyên đề, mô hình, cách làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Lấy việc nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp thông qua những hành động cụ thể, hằng ngày để thu hút nhân dân cùng tham gia. 

Các cơ quan, đơn vị cần củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong đấu tranh với các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 847-NQ/TW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác quản lý internet, tăng cường quản lý báo chí, xuất bản, khai thác các ấn phẩm văn hóa, không để văn hóa phẩm xấu độc xâm nhập vào cơ quan, đơn vị.
NGUYỄN THANH