Số di tích lịch sử văn hóa tăng mạnh sau hơn 10 năm

THỨ SÁU, 29/05/2020 07:01:02

Toàn tỉnh có 3.199 di tích lịch sử văn hóa, tăng 992 di tích so với lần kiểm kê năm 2009.

Theo danh mục kiểm kê di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh năm 2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt, toàn tỉnh có 3.199 di tích lịch sử văn hóa, tăng 992 di tích so với lần kiểm kê năm 2009. Trong đó, có 345 di tích đã được xếp hạng gồm 3 di tích quốc gia đặc biệt, 142 di tích quốc gia và 200 di tích cấp tỉnh.

Trong tổng số di tích lịch sử văn hóa mà tỉnh hiện có, nhiều nhất là chùa với 1.044 ngôi, tiếp đến là đình với 655 ngôi, 547 nhà thờ họ... TP Chí Linh có 426 di tích, nhiều nhất tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nơi có di tích nằm trong danh mục kiểm kê đã được phê duyệt thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các di tích theo đúng quy định pháp luật về di sản văn hóa.

PV