Thêm 1 xã ở Gia Lộc hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Huyện Gia Lộc đã có thêm xã Hồng Hưng đạt tất cả 18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao; 4 xã đạt 17/18 tiêu chí gồm: Toàn Thắng, Thống Nhất, Nhật Tân và Phạm Trấn.