[Infographics] Phân công nhiệm vụ mới cho ông Hoàng Trung Hải

THỨ BẢY, 08/02/2020 06:40:15

Ông Hoàng Trung Hải được điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.