Tổ chức thành công 13 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện

THỨ NĂM, 22/07/2021 09:41:17

Đến nay, sở chỉ huy của các đơn vị cấp tỉnh, huyện đều cơ bản bảo đảm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 131/2016 của Đảng ủy Quân khu 3 về đẩy mạnh xây dựng tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu thành khu vực phòng thủ vững chắc (2016 - 2021), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo, tổ chức thành công 13 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; 343 cuộc diễn tập bảo đảm cho khu vực phòng thủ của các sở, ngành và các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn; 36 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng tham mưu cho UBND tỉnh lập dự án xây dựng các công trình trong sở chỉ huy cơ bản/căn cứ chiến đấu 1 của tỉnh với tổng số tiền đầu tư gần 90 tỷ đồng. Các địa phương, đơn vị quan tâm đầu tư xây dựng doanh trại phục vụ huấn luyện, sinh hoạt, làm việc của bộ đội với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Đến nay, sở chỉ huy của các đơn vị cấp tỉnh, huyện đều cơ bản bảo đảm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu.

PV