Tích hợp dữ liệu Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với các bộ, ngành

THỨ BA, 30/11/2021 14:30:00

Sở Thông tin và Truyền thông vừa thực hiện tích hợp, chia sẻ và sử dụng, khai thác dữ liệu đồng bộ giữa Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và hệ thống thông tin của các bộ, ngành quản lý.

Các hệ thống thông tin của bộ, ngành đã được tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công của tỉnh là các phần mềm: lý lịch tư pháp; khai sinh điện tử; quản lý đầu tư nước ngoài; quản lý đăng ký kinh doanh; cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải và cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô; quản lý về cấp giấy phép lái xe; cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách và hệ thống quản lý quốc gia về đăng ký, cấp phép hành nghề khám chữa bệnh.

Việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa tỉnh và các bộ, ngành nhằm tối đa hóa giá trị dữ liệu; nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân và doanh nghiệp; tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí.
PV