Khắc phục nể nang, né tránh trong đánh giá, xếp loại đảng viên

THỨ BA, 01/11/2022 16:46:06

Sáng 1.11, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, bệnh thành tích, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, đánh giá, xếp loại đảng viên gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm ngay. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy, chi bộ, tổ chức đảng cấp dưới và các tổ chức, cá nhân có liên quan…

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh yêu cầu quá trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phải thực chất, dân chủ, khách quan; làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Thông qua kiểm điểm, các cấp ủy, chi bộ, tổ chức đảng chủ động phát hiện sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực và có biện pháp xử lý nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm. Việc xét, phân loại, biểu dương khen thưởng và đề nghị khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ hoàn thành trước ngày 21.12.2022.

Hội nghị cũng đã quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18.4.2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Nghị quyết số 10-NQTW, ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23.6.2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 1.7.2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10.8.2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước.

HOÀNG BIÊN