Nam Sách ngày càng khởi sắc

THỨ BA, 05/02/2019 09:22:51

Năm 2018 đánh dấu nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Bùi Văn Thăng, Bí thư Huyện ủy Nam Sách trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Nam Sách không ngừng khởi sắc. 

Thành tích ấn tượng

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung quy hoạch vùng sản xuất lúa, rau màu giá trị kinh tế cao; chỉ đạo các xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng; ứng dụng công nghệ tiên tiến, có cơ chế hỗ trợ để khuyến khích nông dân sản xuất. Trồng cây vụ đông tiếp tục trở thành thế mạnh của huyện. Ngành chăn nuôi được duy trì ổn định. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả. Huyện tích cực chỉ đạo 2 xã Cộng Hòa và An Sơn hoàn thành các tiêu chí để được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sản xuất công nghiệp và các lĩnh vực xây dựng, giao thông tiếp tục phát triển. Các doanh nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Lĩnh vực tài nguyên môi trường được quan tâm, chú trọng; nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, xử lý đất dôi dư, xen kẹp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân được thực hiện có hiệu quả. Công tác thu, chi ngân sách tiếp tục đạt kết quả tốt, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đứng trong tốp đầu của tỉnh. Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" được duy trì và phát huy hiệu quả tích cực. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được huyện đặc biệt quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,35%. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng - quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Huyện ủy quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Kịp thời kiện toàn công tác cán bộ huyện và xã, thị trấn khi có sự thay đổi. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đăng ký thêm 2 nội dung công việc đột phá; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đăng ký 93 công việc đột phá thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác dân vận của Đảng được chú trọng. Quy chế tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được triển khai nghiêm túc. Các đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện, mỗi đồng chí tổ chức 2 cuộc tiếp xúc đối thoại với nhân dân. Tất cả các đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã, thị trấn tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

Nỗ lực giành nhiều thành tích mới

Năm 2019, Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Sách tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp; xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến áp dụng công nghệ cao, tạo mô hình sản xuất nông nghiệp mới mang thương hiệu của huyện. Nam Sách phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, được công nhận huyện nông thôn mới trong năm 2019. Huyện đẩy mạnh phát triển công nhiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo ngành nghề mới; thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, làng nghề phát triển. Làm tốt công tác tài nguyên môi trường; thu, chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, chính sách đối với người có công...

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, huyện quan tâm chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp, tinh gọn bộ máy; Đề án số 01 của Tỉnh ủy về “sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 - 2020” và Đề án của UBND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư. Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát giữ gìn kỷ luật Đảng và công tác dân vận của hệ thống chính trị...

Với sự đoàn kết, đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện, năm 2019 huyện Nam Sách phấn đấu sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
BÙI VĂN THĂNG
Bí thư Huyện ủy Nam Sách