Hải Dương quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 mới

THỨ NĂM, 25/11/2021 19:29:49

Ngày 23.11, UBND tỉnh có Quyết định số 3461/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định trên thay thế các Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 25.6.2021 của UBND tỉnh về quy định tạm thời mức giá cho dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 20.7.2021 của UBND tỉnh về quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, quy định mức giá cho dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo Quyết định số 3461 bao gồm việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Cụ thể, dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh là 16.400 đồng (mức giá chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) và 109.700 đồng (mức giá tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm).

Dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag miễn dịch tự động/bán tự động là 36.200 đồng (mức giá chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) và 186.600 đồng (mức giá tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm).

Dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp mẫu đơn là 152.500 đồng (mức giá chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) và 518.400 đồng (mức giá tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm), trong đó lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 55.700 đồng, thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 96.800 đồng (mức giá chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm).

Dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp mẫu gộp 5 que là 90.200 đồng (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) và 164.600 đồng (đã bao gồm sinh phẩm xét nghiệm), 2 que là 270.100 đồng, 3 que 211.500 đồng, 4 que 182.200 đồng.

Xét nghiệm 6-10 mẫu tại thực địa (nơi lấy mẫu) có giá 72.300 đồng (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm). Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm (phản ứng và tách chiết) trong trường hợp gộp 6 que 134.600 đồng, 7 que 126.200 đồng, 8 que là 119.900 đồng, 9 que 115.000 đồng và 10 que là 111.100 đồng.

Trường hợp xét nghiệm gộp từ 5 mẫu trở xuống tại phòng xét nghiệm có giá 132.000 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm). Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm (phản ứng và tách chiết) trong trường hợp gộp 2 que 315.100 đồng, 3 que 256.500 đồng, 4 que 227.200 đồng, 5 que 209.600 đồng.

Xét nghiệm gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm 115.000 đồng (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm). Nếu gộp 6 que 181.100 đồng, 7 que 172.700 đồng, 8 que 166.400 đồng, 9 que 161.400 đồng, 10 que 157.600 đồng.

Mức giá quy định đối với mẫu gộp từ 5 mẫu trở xuống là mức giá để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 gồm: chi phí trực tiếp và tiền lương nhưng chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm.

Mức giá quy định đối với dịch vụ gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm là mức giá tối đa để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 gồm: chi phí trực tiếp, tiền lương và sinh phẩm xét nghiệm, trong đó sinh phẩm xét nghiệm được mua sắm theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan.

Mức giá được quy định tại Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong các trường hợp: Người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả (không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế) và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.
 

PV