4 cách thông báo lưu trú

THỨ TƯ, 21/07/2021 10:05:06

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 55/2021/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 1.7.2021) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Thông tư đã hướng dẫn cụ thể cách thức người dân thực hiện thông báo lưu trú từ ngày 1.7.2021.

Việc thông báo lưu trú được áp dụng đối với trường hợp nêu tại khoản 6 Điều 2 Luật Cư trú 2020: “Khi người dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày”.

Như vậy, người dân khi tới nơi khác trong thời gian ít hơn 30 ngày phải thực hiện thông báo lưu trú đầy đủ.

Theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 55/2021/TT-BCA, người dân thực hiện thông báo lưu trú theo 4 cách:

- Tới trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú;

- Qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

- Trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;

- Ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP đang áp dụng hiện nay, hành vi không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng.

PV