Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị tính lãi?

THỨ SÁU, 26/11/2021 11:30:00

Hỏi: Vào tháng 4 năm nay, tôi bị cảnh sát giao thông viết phiếu nộp phạt tại kho bạc song vì một số lý do tôi không thể nộp ngay. Nay tôi nộp có bị tính lãi không?

HOÀNG QUY (Kim Thành)

Trả lời: Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), việc nộp phạt vi phạm hành chính có thể thực hiện một lần hoặc nhiều lần. Cụ thể như sau:

Đối với nộp phạt một lần: thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Đối với cá nhân: Để được nộp phạt nhiều lần thì phải đáp ứng điều kiện là bị phạt tiền từ 15 triệu đồng trở lên và đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế, có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế.

Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 6tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 3 lần và mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt. Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. 

Về việc nộp chậm: nếu quá thời hạn nêu trên sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.