Từ ngày 10.12, cán bộ, công chức, viên chức không phải bồi dưỡng tập sự

THỨ SÁU, 22/10/2021 10:24:40

Ngày 18.10.2021, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định mới đã bỏ hình thức bồi dưỡng tập sự và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hằng năm (thời gian thực hiện tối thiểu là 1 tuần/năm; một tuần được tính bằng 5 ngày học, một ngày học 8 tiết) tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, theo quy định cũ, chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, thời gian thực hiện tối thiểu là 6 tuần, tối đa là 8 tuần.

Tuy nhiên, từ ngày 10.12, thời gian thực hiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương chỉ còn tối đa 4 tuần; thời gian thực hiện đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương chỉ còn tối đa 6 tuần. Riêng thời gian thực hiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương vẫn giữ tối đa 8 tuần như cũ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10.12.2021.