Phấn đấu từ 95% - 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng và trước hạn

THỨ SÁU, 26/11/2021 17:11:28

Ngày 25.11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

Trọng tâm của kế hoạch cải cách hành chính là cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số…

Trong công tác cải cách hành chính, mục tiêu đưa ra là: 100% các thủ tục hành chính (TTHC) được công bố, công khai kịp thời, đúng quy định. Phấn đấu từ 95% -100% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn. Hoàn thành số hóa kết quả giải quyết TTHC cấp tỉnh, huyện, xã đạt tỷ lệ tương đương (30%, 20%, 15%). Phấn đấu 80% số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. Phấn đấu tối thiểu 80% số hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển nội bộ giữa các cơ quan thực hiện bằng phương thức điện tử. Cung cấp 100% các TTHC có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công mức độ 4 và được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công của tỉnh; tích hợp 80% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến năm 2025, đạt 80% người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC không phải cung cấp các giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện TTHC thành công trước đó mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ. Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/lượt giao dịch…

Tỉnh phấn đấu chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 thuộc nhóm từ 20 đến dưới 30 của cả nước. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính đạt từ 90% trở lên; đến năm 2025 đạt từ 95% trở lên. 90% số sở, ban, ngành và UBND cấp huyện được đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm đạt từ loại tốt trở lên…

PV