Nam Sách quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

THỨ BA, 09/08/2022 20:59:03

Sáng 8.8 và chiều 9.8, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Nam Sách tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 600 cán bộ, đảng viên thuộc 23 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ.

Quang cảnh hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 tại Nam Sách
Cán bộ, đảng viên được nghe báo cáo viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề Nghị quyết Trung ương 5 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
PHONG TUYẾT