Đề xuất sửa quy định về số lượng cấp phó trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

CHỦ NHẬT, 16/01/2022 14:59:03

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát quy định về số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó tại một số nghị định.

Cụ thể, tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, cục, thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục thuộc bộ.

Cụ thể, cục thuộc tổng cục có từ 15 đến 20 biên chế công chức được bố trí không quá 2 cấp phó, có trên 20 biên chế công chức được bố trí không quá 3 cấp phó.

Cục, thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục có dưới 4 tổ chức được bố trí không quá 2 cấp phó, có từ 4 tổ chức trở lên được bố trí không quá 3 cấp phó.

Đối với tổng cục được tổ chức theo ngành dọc thì cục thuộc tổng cục được bố trí bình quân mỗi cục 3 cấp phó.

Đối với nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định về số lượng phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở.

Cụ thể, phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có từ 30 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 4 phó trưởng phòng.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát quy định về số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, nếu có các đề xuất, kiến nghị khác thì đề nghị làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất cụ thể các nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Theo An ninh Thủ đô