Ban hành 3 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII)

THỨ NĂM, 01/12/2022 15:20:22

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành 3 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).

Đó là: Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 9.11 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 17.11 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 17.11 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Báo điện tử Hải Dương đăng toàn văn nội dung 3 nghị quyết trên:

>>> Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
>>>
Toàn văn nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng
>>>
Toàn văn Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030

PV