UBND tỉnh không tiếp công dân định kỳ tháng 9

THỨ BẢY, 29/08/2020 15:03:12

Để phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh tạm dừng tiếp công dân định kỳ vào thứ ba ngày 1.9.

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tạm dừng tiếp công dân định kỳ vào thứ ba ngày 1.9 tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh ở số 45, phố Bắc Sơn (TP Hải Dương) để phòng chống dịch Covid- 19.

UBND tỉnh đã thông báo để các tổ chức, cơ quan, đơn vị và công dân biết. Các công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có thể gửi đơn, thư qua đường bưu điện hoặc bằng các biện pháp hợp lệ khác.

PV