Nam Sách nhiều chính sách hỗ trợ cho sản xuất vụ chiêm xuân

THỨ BA, 30/11/2021 14:00:00

Vụ chiêm xuân 2021-2022, huyện Nam Sách sẽ hỗ trợ mô hình phát triển giống lúa Bắc Thịnh gắn với bao tiêu sản phẩm tổng diện tích 120 ha.

Mỗi vùng sản xuất tập trung quy mô từ 30 ha trở lên sẽ được hỗ trợ 25% kinh phí mua giống và 2,08 triệu đồng/ha (75.000 đồng/sào) tiền thuê làm mạ khay, cấy máy. Mô hình sản xuất hàng hóa tập trung kết hợp cấy lúa bằng máy, quy mô sản xuất 5 ha trở lên/vùng được hỗ trợ 3,75 triệu đồng/ha (135.000 đồng/sào) tiền thuê làm mạ khay và cấy máy (áp dụng với các giống lúa trong cơ cấu giống của huyện). Diện tích quy vùng cấy bằng máy giống Thiên ưu 8, BC15 kháng đạo ôn, TBR 225, VNR20 được hỗ trợ tiền mua thóc giống 1 triệu đồng/ha/vụ...
DT