Thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 22 xã

THỨ TƯ, 19/01/2022 23:10:47

Tỉnh sẽ thực hiện thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 22 xã trong thời gian 2 năm 2022-2023, sau đó sẽ đánh giá mô hình và nhân rộng cho giai đoạn 2024-2025.

Theo đề án "Xử lý chất thải rắn (CTR) trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030", tỉnh sẽ thực hiện thí điểm mô hình phân loại CTR sinh hoạt tại 22 xã trong thời gian 2 năm 2022-2023, sau đó sẽ đánh giá mô hình và nhân rộng cho giai đoạn 2024-2025.

Các xã thực hiện thí điểm phải xây dựng các ô ủ rác và cải tạo khu tập kết CTR sinh hoạt; rà soát và xây dựng mạng lưới điểm tập kết, trạm trung chuyển CTR trên địa bàn tỉnh; làm việc với đơn vị có liên quan để thống nhất phương án vận chuyển, xử lý CTR...

Các địa phương có bãi chôn lấp đã đầy và không thể tiếp tục sử dụng, UBND cấp huyện cần rà soát cụ thể và báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng bãi chôn lấp CTR sinh hoạt tạm thời hoặc hỗ trợ kinh phí vận chuyển và xử lý tới các nhà máy xử lý chất thải tập trung. 

Kinh phí thực hiện kế hoạch này dự kiến khoảng 731 tỷ đồng.
PV