Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường cho 31 làng nghề

THỨ TƯ, 07/12/2022 19:22:35

Trong đó có một số làng nghề phát triển gắn với du lịch sinh thái, phát triển bền vững.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường), đến hết tháng 11.2022, toàn tỉnh có 31 trong tổng số 65 làng nghề đã được UBND cấp huyện phê duyệt phương án bảo vệ môi trường. Một số làng nghề phát triển gắn với du lịch sinh thái, phát triển bền vững.

Tuy nhiên, phần lớn nước thải, chất thải rắn ở các làng nghề chưa được thu gom, xử lý theo đúng quy định mà đều xả thải ra các ao, hồ, kênh mương và các khoảng đất trống trong làng, ngoài đồng. Nguyên nhân do nhận thức bảo vệ môi trường của người dân tại các làng nghề còn nhiều hạn chế. Kinh phí đầu tư xử lý môi trường tại các làng nghề cao, vượt khả năng đầu tư của các hộ sản xuất.
 
PV