Chỉ số sử dụng lao động giảm nhẹ

THỨ HAI, 30/01/2023 14:18:31

Chỉ số sử dụng lao động giảm nhiều ở các ngành chế biến gỗ, khai khoáng, sản xuất thiết bị điện...

Ngành chế biến gỗ thường có nhu cầu sử dụng lao động tăng dịp này thì năm lại giảm gần 10%

Theo Cục Thống kê Hải Dương, trong tháng 1 chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp chỉ bằng 96,6% so với cùng kỳ tháng trước và bằng 97,7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sử dụng lao động giảm nhiều ở các ngành chế biến gỗ, khai khoáng, sản xuất thiết bị điện, đều giảm từ 2% trở lên. 

Chỉ số sử dụng lao động trong tháng 1 giảm xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân các doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, thị trường thu hẹp nên ảnh hưởng đến quy mô sản xuất.
PV