Cả nước có 256.685 biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách năm 2022

THỨ NĂM, 23/09/2021 12:02:01

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt 256.685 biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Theo Quyết định, tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 256.685 biên chế. 

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.722 biên chế. Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 106.890 biên chế.

Đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, số biên chế năm 2022 được duyệt là 140.832. Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 1.068 biên chế.

Bên cạnh đó, tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước được phê duyệt 686 biên chế. Biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức HĐND thành công chức quận ở TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có 7.035 biên chế. Biên chế công chức dự phòng là 174 biên chế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, TP trực thuộc trung ương trong tổng số biên chế cho công chức quy định nêu trên.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức làm việc ở nước ngoài đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ trong tổng số biên chế công chức đã nêu trên; giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế quy định.

Trong quyết định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện đề án vị trí việc làm và bố trí, sắp xếp biên chế công chức theo vị trí việc làm trong tổng biên chế được giao và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Theo Người lao động