Tập trung hoàn thành sớm các chỉ tiêu tín dụng chính sách năm 2021

THỨ TƯ, 20/10/2021 11:24:45

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm được quán triệt tại hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sáng 20.10.


Hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu tín dụng năm 2021

Sáng 20.10, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Sau khi thông qua kết quả hoạt động, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Theo đó, toàn bộ hệ thống Ngân hàng CSXH nỗ lực, phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu tín dụng năm 2021, bảo đảm giải ngân các chương trình tín dụng chính sách đúng quy định. Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương với trọng tâm tăng cường huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách gắn với triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025), chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030).

Tích cực thực hiện cho vay ưu đãi theo chương trình nhà ở xã hội. Đẩy mạnh triển khai chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg ngày 16.7 của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm cho vay đúng đối tượng thụ hưởng. Chú trọng công tác quản lý và xử lý nợ rủi ro; tăng cường xử lý, thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đối với các chương trình tín dụng. Nắm bắt diễn biến dịch Covid-19 để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo, đến 30.9, tổng nguồn vốn huy động toàn chi nhánh đạt hơn 3.950 tỷ đồng, tăng 4,1% so với đầu năm. Trong đó nguồn vốn huy động từ thị trường đạt gần 960 tỷ đồng, hoàn thành 169% kế hoạch tăng trưởng cả năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 3.730 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm, đạt 99% kế hoạch tăng trưởng dư nợ toàn chi nhánh. Chất lượng tín dụng được duy trì, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,1% tổng dư nợ.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động tín dụng chính sách 9 tháng năm 2021 còn tồn tại một số hạn chế. 7/12 đơn vị chưa tăng trưởng nguồn vốn cho vay từ ngân sách địa phương; 8/12 đơn vị có nợ quá hạn tăng so với đầu năm…

HÀ KIÊN