Một số chỉ tiêu lớn Chính phủ đặt ra trong năm 2022

THỨ SÁU, 22/10/2021 07:46:11

Trong năm 2022, Chính phủ đặt ra nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.