Làm rõ nguyên nhân điều chỉnh vốn đầu tư công

THỨ TƯ, 30/11/2022 16:59:06

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 Đồng chí Trịnh Thúy Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Sáng 30.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2022, tờ trình điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2022 và phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025...

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ nội dung điều chỉnh một số công trình hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; bổ sung báo cáo làm rõ nguyên nhân cần điều chỉnh nguồn vốn xây dựng nông thôn mới từ địa phương nọ sang địa phương kia, chuyển công trình đầu tư. Đề nghị sở phối hợp với đơn vị chuyên môn bổ sung báo cáo việc thực hiện bổ sung vốn, hiệu quả sử dụng nguồn vốn đối với Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương. Trong phương án đề nghị phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn hằng năm, cần bố trí một số vốn nhất định để chuẩn bị cho công tác đầu tư.

Đối với nội dung góp ý về báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu đề nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần nêu rõ và đánh giá khái quát về việc thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh; bổ sung thêm số liệu trong phần hạn chế để dễ theo dõi, so sánh; cần nêu cụ thể các giải pháp để khắc phục những hạn chế. Đối với một số chỉ tiêu năm 2023, sở cần làm việc với các ngành chuyên môn để xác định cho phù hợp với tình hình thực tế; bổ sung việc thực hiện các chỉ tiêu trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm nhưng chưa được cụ thể hóa theo từng năm; bổ sung nội dung đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh…

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, làm rõ những vấn đề liên quan. Sở khẩn trương hoàn thiện các văn bản tham mưu để phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

PV