Công bố đơn giá xây dựng công trình tại Hải Dương năm 2023

CHỦ NHẬT, 29/01/2023 14:15:44

UBND tỉnh đã công bố đơn giá xây dựng công trình tại Hải Dương (gồm phần xây dựng và phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình) áp dụng trong năm 2023.


Quyết định ngày 18.1.2023 của UBND tỉnh Hải Dương về công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương - Phần xây dựng và Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương - Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình

Theo đó, đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm bảo đảm thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Đơn giá dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình quy định chi phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Giá vật liệu trong đơn giá lấy theo Công bố giá vật liệu số 06/STC-SXD ngày 11.7.2022 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng Hải Dương và giá phổ biến, bình quân trên địa bàn tỉnh Hải Dương tại thời điểm tháng 6.2022 (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại Văn bản số 1689/SXD-QLN ngày 3.11.2021 của Sở Xây dựng Hải Dương (chi phí nhân công trong đơn giá tính cho vùng II đối với TP Hải Dương). Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III và vùng IV (các thành phố, thị xã, huyện còn lại) thì chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo đơn giá nhân công của vùng để tính chênh lệch giá (phương pháp bù trừ trực tiếp).

Đơn giá dự toán các công tác xây dựng thực hiện hoàn toàn bằng thủ công chỉ được áp dụng trong trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được bằng máy. Bảng đơn giá này cũng đã quy định cụ thể bảng phân loại rừng, phân loại bùn, phân cấp đất, đá trong đơn giá xây dựng công trình.

Chiều cao ghi trong đơn giá phần xây dựng là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến cốt nhỏ hơn 6m; 28m; 100m và từ cốt ±0.00 đến cốt 200m. Các loại công tác xây dựng trong đơn giá không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp… nhưng khi thi công ở độ cao >6m thì áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao theo quy định.

Chiều cao ghi trong đơn giá dự toán phần lắp đặt là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤6m, nếu thi công ở độ cao >6m thì đơn giá bốc xếp, vận chuyển lên cao được áp dụng theo quy định trong đơn giá dự toán xây dựng công trình. Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hòa không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng giàn giáo thép để thi công thì được áp dụng đơn giá lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo thép công cụ trong đơn giá dự toán xây dựng công trình.

Công bố đơn giá này là cơ sở để chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách quyết định việc xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình xây dựng, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn đơn giá dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18.1.

PV