​Chí Linh giảm hơn 5.000 tỷ đồng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

THỨ TƯ, 30/11/2022 14:09:46

HĐND TP Chí Linh vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025.

Nguồn đầu tư trung hạn sau điều chỉnh còn hơn 2.889,9 tỷ đồng, giảm hơn 5.023,3 tỷ đồng. Trong đó điều chỉnh giảm 5.843,7 tỷ đồng và điều chỉnh tăng hơn 815,4 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công do nguồn thu từ sử dụng đất thay đổi theo chỉ tiêu phân bổ đất ở trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, thị trường bất động sản có xu hướng trầm lắng nên phải điều chỉnh lại. Các dự án tạo nguồn đến tháng 10.2022 chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt đều loại bỏ, không tính toán nguồn thu sử dụng đất giai đoạn 2021-2025. Thành phố thực hiện cắt giảm một số dự án không thực hiện trong giai đoạn 2021-2025…

Đây là lần thứ 4 HĐND TP Chí Linh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025.
THANH HOA