Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch

CHỦ NHẬT, 24/10/2021 19:31:06

Hiện nay, UBND cấp huyện đang lập và hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND cấp huyện khẩn trương chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện với quy hoạch vùng, quy hoạch chung đô thị nhằm bảo đảm việc cập nhật đầy đủ các công trình, dự án theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất và đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch. UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tính đầy đủ của các danh mục công trình, dự án và sự phù hợp, đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 với quy hoạch vùng, quy hoạch chung đô thị và các quy hoạch có liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện, hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, UBND cấp huyện đang lập và hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Tuy nhiên có một số nội dung chưa đồng bộ, chưa thống nhất; danh mục công trình ưu tiên chưa cập nhật đầy đủ giữa quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch vùng, quy hoạch chung đô thị.
PHAN ANH