Hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu cán bộ nữ cấp xã

THỨ HAI, 29/01/2018 23:31:28

Trong quá trình triển khai thực hiện tiêu chí "Có ít nhất 1 nữ lãnh đạo ở xã", thuộc chỉ tiêu 18.6 của tiêu chí 18 gặp không ít khó khăn.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020, theo phản ánh của nhiều địa phương, trong quá trình xem xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, việc đáp ứng yêu cầu "Có ít nhất 1 nữ lãnh đạo ở xã", thuộc chỉ tiêu 18.6 của tiêu chí 18 gặp không ít khó khăn.

Do Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nên để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế trong chỉ đạo, thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện đối với chỉ tiêu 18.6 và phù hợp với Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp, ngày 5.1.2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6. Theo đó, nội dung "Có ít nhất 1 nữ lãnh đạo ở xã" sẽ được chuyển thành "Có tỷ lệ nữ ủy viên cấp ủy xã đạt từ 15% trở lên; hoặc có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã và có quy hoạch nữ lãnh đạo chủ chốt ở xã, khi khuyết một trong các vị trí chủ chốt, thực hiện bố trí cán bộ nữ vào các vị trí này theo quy định".

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
PHAN NGỌC (tổng hợp)