Giảm 3 đề tài, dự án khoa học thực hiện trong năm 2023

THỨ BA, 29/11/2022 20:20:34

Chiều 29.11, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch KHCN năm 2022 và thảo luận về dự thảo kế hoạch KHCN năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh kết luận cuộc họp
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KHCN tỉnh khẳng định, các đề tài, dự án thực hiện trong năm 2022 bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Đồng thời đáp ứng các tiêu chí như có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, lý giải được những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc định hướng phát triển chung của tỉnh. Các đề tài bao phủ trên nhiều lĩnh vực, có tính mới, tính sáng tạo. Tuy nhiên, số lượng đề tài, dự án còn ít, hàm lượng kỹ thuật chưa cao, quy mô nghiên cứu còn hẹp, chưa có đề tài mang tầm cỡ quốc gia, mang tính đột phá, có tính ứng dụng rộng rãi...

Đối với việc lựa chọn xây dựng kế hoạch KHCN năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Hội đồng KHCN tỉnh cần chỉ ra hạn chế của những năm trước để xây dựng kế hoạch sát thực tiễn, có tính khả thi và ứng dụng cao trong cuộc sống. Dù đề tài, dự án đa dạng, phong phú hơn những năm trước, bao quát được nhiều vấn đề xã hội quan tâm nhưng một số lĩnh vực số lượng đề tài còn ít, nhất là lĩnh vực xã hội, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KHCN tiếp thu ý kiến của các thành viên, bổ sung hoàn thiện dự thảo. Bám sát hướng dẫn của Bộ KHCN, lĩnh vực nào còn chưa có giải pháp, đề tài thì bổ sung vào kế hoạch của tỉnh. Sở KHCN chủ trì tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh xây dựng đề tài, dự án khoa học những năm tiếp theo, trong đó chú trọng đến các đề tài có quy mô, lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn, mang tính chất quốc gia. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu xây dựng kế hoạch nguồn lực, giải ngân, có báo cáo về phân bổ ngân sách, dự toán ngân sách năm 2023 và những năm tiếp theo. Mỗi thành viên hội đồng dành thời gian nghiên cứu chuẩn bị đề tài mang tầm cỡ lớn nhằm phát huy trí tuệ, con người Hải Dương trong xây dựng, nghiên cứu khoa học.

Năm 2023, các cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện 18 đề tài, dự án KHCN mới, giảm 3 đề tài, dự án so với năm 2022. Tại cuộc họp, có 14 đề tài đạt 100% phiếu đồng ý thực hiện; 4 đề tài còn lại đạt từ 82,6- 96% số phiếu đồng ý.
PV