Đổi mới sáng tạo trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4

THỨ HAI, 22/11/2021 18:02:35

Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.

Quang cảnh hội thảo "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các hội KHKT tỉnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2030"

Sáng 22.11, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật (KHKT) tỉnh tổ chức hội thảo truyền thông về đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chiều cùng ngày, Liên hiệp tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các hội KHKT tỉnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2030".
       
Tại hội thảo truyền thông về đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các tham luận đã đánh giá cao vai trò của công tác truyền thông về đổi mới sáng tạo, trong đó có vai trò của truyền thông địa phương trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổng kết công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh thời gian qua. Các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như xây dựng chủ trương, hoàn thiện hạ tầng cơ sở thiết yếu và nền tảng công nghệ; hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của đội ngũ trí thức... Qua đó, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân chủ động tận dụng các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại, phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế- xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Các tham luận tại hội thảo "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các hội KHKT tỉnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2030" đã chỉ ra những đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học-công nghệ vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2010-2020. Trong 10 năm qua, Liên hiệp Các hội KHKT tỉnh đã tổ chức được hơn 2.000 hội thảo khoa học, nói chuyện chuyên đề; chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật cho 3,5 triệu lượt người; xuất bản hơn 328.000 cuốn tạp chí... Liên hiệp đã tham gia tư vấn 100.000 vụ việc về các lĩnh vực pháp luật, giáo dục, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe; phản biện 80 chương trình, đề án về quy hoạch, xây dựng...

     
Các đại biểu đã đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các hội KHKT tỉnh trong giai đoạn 2021- 2030, đặc biệt là phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học-công nghệ như tạo môi trường, điều kiện cho hoạt động của trí thức; thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ; đề cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong nghiên cứu, truyền bá tri thức về khoa học-công nghệ...

PV