Cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

THỨ TƯ, 24/11/2021 08:30:05

Chi bộ tốt phải có sức chiến đấu mạnh, mà động lực tạo nên sức chiến đấu ấy phụ thuộc phần lớn vào việc cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Theo Điều lệ Đảng “sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định”, là một trong 4 nhiệm vụ của đảng viên và “Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng…(thì) đề nghị cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên”. Những quy định trên chứng tỏ tầm quan trọng của sinh hoạt Đảng trong giáo dục, rèn luyện đảng viên, củng cố và phát triển Đảng nói riêng và xây dựng Đảng nói chung.

Tuy nhiên, ở một số cơ sở Đảng trong tỉnh, do nhiều nguyên nhân, sinh hoạt chi bộ vẫn còn nhiều hạn chế. Nhất là trong hai năm gần đây, trước đại dịch Covid-19, không ít tổ chức cơ sở đảng không duy trì được sinh hoạt theo quy định, phần nào ảnh hưởng tới vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc” và đạt “mục tiêu kép”.

Hội nghị Trung ương 4 các khóa XI, XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đều nhấn mạnh đến vấn đề cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đó là biện pháp rất quan trọng để không ngừng nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, chống suy thoái, “tự diễn biến”,"tự chuyển hóa”. Nghiêm túc liên hệ thì trong các biểu hiện trên có khá nhiều nội dung liên quan đến sinh hoạt chi bộ. Nếu những biểu hiện đó được phát hiện, kiểm điểm qua tự phê bình và phê bình, ngăn chặn ngay từ sinh hoạt chi bộ để “tự soi, tự sửa” thì sẽ không còn nguy cơ lan truyền, tác động đến các đảng viên khác.

Trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Hải Dương qua các nhiệm kỳ đã rất quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng. Năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đến nay, trong Bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản hằng tháng, từ trang đầu đều có mục Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, gợi mở chủ đề, nội dung chủ yếu trong sinh hoạt ở các loại hình chi bộ.

Hiện nay, nhận thức đầy đủ việc cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở bảo đảm yêu cầu, nội dung, tính chất lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là công việc thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. Chỉ có như vậy thì mỗi chi bộ mới thực sự là một trường học rèn luyện về năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và từ đó có khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị từ cơ sở.

Trong bối cảnh đại dịch hiện nay, để cải tiến và nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ, cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ để xác định trọng tâm lãnh đạo và nội dung sinh hoạt cho phù hợp và chuẩn xác, điều hành linh hoạt bảo đảm vừa chống dịch, vừa hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế-xã hội ở đơn vị, địa phương. Từ đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của ban chi ủy, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên và cán bộ, đảng viên cũng như mối quan hệ của chi bộ, chi ủy với các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội; có chế độ làm việc và phương pháp công tác thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã dạy: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt”. 

NGUYỄN THẾ (TP Hải Dương)