[Đồ họa] Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục THPT

THỨ BA, 09/08/2022 14:18:56

Theo Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3.8.2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không quá 5 tiết học, mỗi tiết học 45 phút.