Trao quyền cho địa phương nhiều hơn trong quản lý khu công nghiệp

THỨ SÁU, 22/07/2022 10:19:52

Từ ngày 15.7, nhiều quy định liên quan đến quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế sẽ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 35).

Nghị định 35 thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22.5.2018 của Chính phủ đã bãi bỏ thủ tục thành lập KCN nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 

Nghị định 35 cũng trao quyền cho địa phương nhiều hơn trong quá trình quản lý KCN. Trong đó, UBND tỉnh sẽ được quyết định điều chỉnh địa điểm, quy mô diện tích quy hoạch KCN không quá 2% và không quá 6 ha so với quy mô diện tích của KCN đã được xác định trong danh mục các KCN trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nếu quy mô diện tích của các KCN không quá 10% và không quá 30 ha so với quy mô diện tích của KCN đã được xác định trong danh mục các KCN trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ do UBND tỉnh quyết định.

Nghị định cũng quy định điều kiện chuyển đổi KCN sang phát triển khu đô thị - dịch vụ, gồm: Phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; KCN nằm trong khu vực nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc Trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Thời gian hoạt động từ ngày KCN được thành lập đến thời điểm xem xét chuyển đổi tối thiểu là 15 năm hoặc 1/2 thời hạn hoạt động của KCN. Có sự đồng thuận của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN và trên 2/3 số doanh nghiệp trong KCN tại khu vực dự kiến chuyển đổi, trừ các trường hợp sau: Dự án đầu tư đã hết thời hạn hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư; dự án đầu tư không đủ điều kiện gia hạn cho thuê lại đất theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về dân sự; dự án đầu tư gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc diện buộc phải di dời theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; có hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường.

Ngoài ra, Nghị định 35 cũng góp phần hoàn thiện cơ chế để đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động trong KCN. Theo đó, các KCN phải bảo đảm quỹ đất để quy hoạch xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc tối thiểu là 2% tổng diện tích. Một trong các điều kiện xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hạ tầng KCN là có quy hoạch xây dựng khu nhà ở và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động...
ĐQ (tổng hợp)