Sau 2 năm sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã: Mở hướng phát triển mới

LTS: Năm 2019, toàn tỉnh đã sắp xếp nhập 55 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập mới 25 đơn vị, giảm 30 đơn vị. Sau hơn 2 năm sáp nhập, các đơn vị hành chính cấp xã được sáp nhập có vấn đề gì đáng chú ý? Từ số báo này, báo Hải Dương đăng loạt bài về vấn đề này.