Toàn văn nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Báo điện tử Hải Dương giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17.11.2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.