Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”. Bài 2: Tự phê bình và phê bình - "vũ khí" sắc bén

Nguyên tắc tự phê bình và phê bình được đưa vào Điều lệ Đảng từ Đại hội II của Đảng năm 1951.