Phát sinh thêm hơn 1.400 hộ nghèo

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30.3.2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thì năm 2022, toàn tỉnh có 13.823 hộ nghèo (chiếm 2,15%) và 14.441 hộ cận nghèo (chiếm 2,24%).