Tháng cao điểm "Vì người nghèo": Không để ai bị bỏ lại phía sau

Các chính sách hỗ trợ người nghèo trong dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng đa dạng, không chỉ hỗ trợ khẩn cấp mà còn nhiều chính sách hỗ trợ sinh kế, việc làm, ưu đãi vay vốn để thoát nghèo.