Ly kỳ vị tướng Đức bốn lần tìm cách ám sát Hitler

Trong âm mưu ám sát Hitler đầu tiên, tướng Tresckow và đồng sự đã nhận ra mình quá ngây thơ khi trùm phát xít được bao quanh bởi các vệ sĩ SS.