Sở Kế hoạch và Đầu tư bãi bỏ 7 thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa ra quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.