Quan tâm phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới

Nghị quyết số 13 đã giúp thay đổi nhận thức, vai trò, vị trí và tính cấp thiết của việc phát triển HTX nông nghiệp, mô hình HTX kiểu mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.